Allmänna villkor för konferenser, grupper och övriga arrangemang

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor skall gälla.

1 Definitioner

Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning.

Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget.

Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget, Stiftelsen Sommarsol.

Ett beställningsvärde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplacerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

2 Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

3 Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

4 Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

5 Avbeställning

Avbeställning skall ske skriftligt. Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag, debiteras 75 % av avtalat pris. Vid avbeställning senare än två veckor debiteras 100 % av överenskommet pris. Vid avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen.

6 Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställning uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 30 dagar från fakturans datum.

Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

7 Reservation för prisändringar

Stiftelsen Sommarsol reserverar sig för prishöjningar.

8 Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentligainskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

9 Ansvar för egendom / vållande av skada

Leverantören har inget strikt ansvar för egendomen som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förekomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.